หน้าหลัก \ สไลด์ \ แจ้งการเปิดใช้งานระบบ PSIS

หน้าหลัก

สามารถ Download หนังสือ

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

2. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000