หน้าหลัก \ สไลด์ \ แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานและขอความร่วมมือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษา(PSIS)รุ่นปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้าหลัก

แจ้งยกเลิกผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษา (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสาร 

- หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ขอความร่วมมือลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสาร 

- หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000