หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2

หน้าหลัก

ด้วยมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีแก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในยุคปัจจุบัน และมูลนิธิเอเชีย – ยุโรปมีความประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซม (Asia – Europe Meeting – ASEM) (อายุระหว่าง 18 – 30 ปี) เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ที่พัก และอาหารในระหว่างการประชุมให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

          โดยโครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

          1. การเตรียมการออนไลน์

          2. การประชุมเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การฝึกทักษะการทำงาน และการหารือระหว่างเยาวชนกับผู้นำทางการเมือง ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ

          3. การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 6 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมฯ

          4. การริเริ่มความร่วมมือใหม่ โดยจะมีโอกาสได้ไปอบรมทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานที่สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          หากนักเรียน/นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสำเนาเอกสารการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asemthailand@gmail.com และสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignopec@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000