หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ เชิญชวนนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560

หน้าหลัก

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560 (ปีที่ 9)

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถผ่านทางกิจกรรม การประกวดโครงงานการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers"

ขอเชิญชวนนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมการประกวดผลงานตามโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2560

โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com

และ Facebook จิตสำนึกรักเมืองไทย

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000