หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามข้อมติ UNSCR 1718 (DPRK)

หน้าหลัก

     ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 4/2560 

     ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000