หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

หน้าหลัก

สช.ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมไดอิชิ หายใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 กันยายน  2560  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 3 วันที่ 9 - 10 กันยายน  2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 4 วันที่ 16 - 17 กันยายน  2560  ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น***ปิดรับสมัคร

รุ่นที่ 5 วันที่ 23 - 24 กันยายน  2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ***ปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากผู้เข้าประชุมเต็มจำนวน

จึงขอเชิญผู้บริหาร และครูผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโดยสามารถส่งแบบตอบรับไปยัง กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ sdopec@hotmail.com  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560  แต่หากผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนในแต่ละรุ่นจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สช.ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น และจะจัดอบรมให้กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง กำหนดการ แบบตอบรับ ได้ที่นี่!!!

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000