หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

>> Clik >>

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000