หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

  เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

  ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  คำแนะนำการเขียนตอบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย

  ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000