หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งแบบสมัครคัดเลือกได้ที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐        ในส่วนภูมิภาคสามารถส่งแบบสมัครคัดเลือกและสอบถามระยะเวลาการปิดรับสมัคร ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ  สอบถาม โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓

๒. เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทุกจังหวัด ส่งแบบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักอำนวยการ (กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ประทับในไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๑๖ , ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๕๒   

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครที่นี่              

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000