หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000