หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ

หน้าหลัก

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะของบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย โดยนำรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการไปตรวจรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันมีเด็กนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วจำนวนกว่า ๖,๘๐๐ คน แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานดังกล่าวพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีเด็กนักเรียนไร้สัญชาติหรือไม่มีสัญชาติไทย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์จะได้รับสัญชาติไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน www.opec.go.th หัวข้อ “กลุ่มงานทะเบียน” ชื่อแบนเนอร์ “คุณสมบัติพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์จะได้รับสัญชาติไทย” และผ่านระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC) หากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจประการใดขอให้ติดต่อสอบถามนายอำเภอท้องที่ หรือกรมการปกครองโดยตรง(ส่วนการทะเบียนราษฏร,สำนักบริหารการทะเบียน)

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

1. หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต (ยกเว้น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

2. หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000