หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ

หน้าหลัก

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ

(เรียน ศธจ.สระแก้ว , ศธจ.นครศรีธรรมราช , สช.จังหวัดสตูล , สช.จังหวัดปัตตานี , ศธจ.นครราชสีมา , ศธจ.ชัยภูมิ , ศธจ.เลย , ศธจ.อุดรธานี , ศธจ.ขอนแก่น , ศธจ.ชลบุรี , ศธจ.บุรีรัมย์ , ศธจ.ศรีสะเกษ , ศธจ.หนองบัวลำภู , ศธจ.ปทุมธานี , ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเขตสะพานสูงและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา)

สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๓๘๘๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000