หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการจัดสรร

แบบรายงานและแบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุุคคล

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000