หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ

หน้าหลัก

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ

(เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิและหนองจอก) , ศธจ.กาญจนบุรี และ ศธจ.ราชบุรี) 

สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๓๖๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000