หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าหลัก

           นาย มณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของ สช. กับการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์อบรมไทยสมุทร เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

      

      

     

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000