หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว

หน้าหลัก

ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๑๐.๕/ว๙๓๘๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000