หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

 

 

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2560 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเชิงนโยบายและภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ

 

      

 

          กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยมี นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศึกษาธิการภาค 7 บรรยายเรื่อง ทิศทางการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน บรรยายเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564 และ นางสาวกุลิสรา คุณธรรมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผู้ตรวจสอบ สายกำกับสถาบันการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ และวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานเชิงบูรณาการและศึกษาดูงานเพื่อการปรับกระบวนทัศน์และกรอบความคิดในการส่งเสริม กำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี

 

     

     

     

 


 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000