หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ รายงานประมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดำเนินการติดตามให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยด่วน

ดาวน์โหลดหนังสือถึง สพป. ที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือถึง สช.จังหวัด ที่นี่

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000