หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)

หน้าหลัก

ผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน)

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ประเภทข้าราชการพลเรือน) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิก และผู้แทนสำรองในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000