หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าหลัก

แจ้งย้ายสถานที่การออกกำลังกายกระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของแจ้งย้ายสถานที่ออกกำลังกายจากสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นบริเวณศูนย์อาหาร                 กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000