หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

หน้าหลัก

          นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560     ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ และผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 39 คน

          รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เพื่อยกระดับบทบาทและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 โดย สช.ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมที่ 3 การประชุมการพัฒนาการจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ cluster โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560

           ซึ่งการประชุมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้เสนอข้อมูลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบโดย สช. ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นแนวทางการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการรับบริการการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยใช้คูปองการศึกษา อีกทั้งนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปจัดทำเป็นคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเทียบโอนความรู้ และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สช. มีระบบทรัพยากรการศึกษาเอกชนสำหรับโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาโรงเรียนนอกระบบตามความต้องการของแต่ละ cluster ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองเลขาธิการ กช. กล่าว

   

    

   

   

   

 

 

กรรณิกา  พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

คณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ : ถ่ายภาพ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000