หน้าหลัก \ ภารกิจเลขาธิการ \ เลขาธิการ กช. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สช.

หน้าหลัก

          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2560

          

          เลขาธิการ กช. ได้กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการ กช. คนใหม่ นายเชิดศักดิ์  ศรีศักดิ์วิชัย ในโอกาส เข้าดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กช. อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000