หน้าหลัก

Ask about the SAR submission for the academic year 2015. The school has already delivered on May 23, 2016, but found that the list has not been submitted. School Name Pimolip Kindergarten School Code 10100079 School Inquiries Can SARs be sent to the Office of the Private Education Commission? Due to late check out delayed delivery on July 31, 2016. 

Disturb me 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000