แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ภารกิจผู้บริหาร

สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน

         วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2560 ) นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( รองเลขาธิการ กช. ) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่...

สช.จัดประชุมโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพเสริมความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน

         นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการ ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และ...

เลขาธิการ กช. พร้อมสนับสนุน ยืนยันให้ชาว สช. มุ่งมั่นทำงานเพื่อการศึกษาเอกชน

               ช่วงเช้าวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ดร.พะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประช...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

ทุนการศึกษา

จัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลด

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000