แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ภารกิจผู้บริหาร

สช. ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้

                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเปิดโล...

สช. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้

                     นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการปิดกิจกรรมเปิดโล...

สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  สช.ประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการประ...

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

จัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลด

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000

-