แนวปฏิบัติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ภารกิจผู้บริหาร

เลขาธิการ กช. เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่น

         นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมครูภาษาจีนท้องถิ่นและพิธีมอบเกียรติบัตร ณ สถาบ...

สช.จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา

            นายพะโยม  ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ...

สช.เตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน ETV และ DLTV

            นายพะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็น...

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน

กส.
กน.
กร.
กก.
กท.
กข.
กผ.
ตสน.

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

จัดซื้อจัดจ้าง

บริการดาวน์โหลด

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000

-