หน้าหลัก \ การประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:53:40
ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
2016-11-09 09:53:10
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec)
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec) ระดับ ป.6 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec) ระดับ ม.3 โครงสร้างข้อสอ...
2016-11-09 13:17:09
ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกโรงกรอกข้อมูลนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ขอให้โรงเรียนเอกชนใน กทม. ทุกโรง นำส่งข้อมูลนักเรียน สำหรับการสอบอ่านออกเขียนได้, NT, ข้อสอบมาตรฐานกลาง    หนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรีย...
2016-11-11 13:19:53
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 ...
2016-11-10 14:29:12
ขอให้โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ส่ง สพป. ด่วนที่สุด!!!
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง...
2016-11-21 09:55:46
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:40:53
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 15:24:38
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย   ...
2016-12-21 17:09:14
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:09:05
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:08:54
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 09:07:19
ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559
...
2017-01-13 14:09:18
โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง 2559
    ...
2017-01-14 14:12:00
ตัวอย่างข้อสอบ NT พร้อมโครงสร้างข้อสอบและเฉลย ปี 57-58
 ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านภาษา  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านเหตุผล  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านคำนวณ  เฉลยข้อสอบ NT'58 และโครงสร้างข้อสอบ  ข้อสอบ ...
2017-01-15 11:00:11
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-20 09:30:15
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:22:35
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:08:42
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
  UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** ...
2017-01-27 09:37:48
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
  กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย   ...
2017-01-25 12:06:00
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:37:15
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:37:10
Powerpoint ชี้แจงการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
download ไฟล์ powerpoint ชี้แจงการสอบ NT 59 ...
2017-02-20 09:08:21
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:27:52
ข้อสอบ NT 59 พร้อมเฉลย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559      ►  โครงสร้างข้อสอบ      ►  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา     &nbs...
2017-03-21 11:19:53
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000