หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ขอประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "My Mother : "The Memory of My First Teacher"
...
2016-08-18 05:49:22
การจัดเก็บข้อมูล GPA 5 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ,โรงเรียนสอนภาษาจีน) ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยัง...
2016-10-27 09:25:23
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเ...
2016-12-23 13:55:26
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ...
2016-12-23 13:55:34
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ที่ต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ...
2016-12-23 13:55:44
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกาs เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...
2016-12-23 13:54:35
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)         เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวั...
2017-01-09 17:21:39
การจัดเก็บข้อมูลGPA ๖ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชนประเภท โรงเรียนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ) ขอให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรีย...
2017-01-10 10:39:28
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000