หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
ขอประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "My Mother : "The Memory of My First Teacher"
...
2016-08-18 05:49:22
การจัดเก็บข้อมูล GPA 5 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ,โรงเรียนสอนภาษาจีน) ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยัง...
2016-10-27 09:25:23
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเ...
2016-12-23 13:55:26
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ...
2016-12-23 13:55:34
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ที่ต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ...
2016-12-23 13:55:44
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกาs เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...
2016-12-23 13:54:35
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)         เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวั...
2017-01-27 15:47:37
การจัดเก็บข้อมูลGPA ๖ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชนประเภท โรงเรียนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ) ขอให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรีย...
2017-01-10 10:39:28
รายชื่่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 อัพเดทล่าสุด
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 ...
2017-01-31 16:08:36
เชิญประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุม.pdf ...
2017-02-20 15:01:50
ประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15
สช.กำหนดการจัดประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กทม. รายละเอียดตามเอกสารแนบ   หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf ...
2017-02-23 16:33:34
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000