หน้าหลัก

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย  
 • วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
 • วิชาภาษาอังกฤษ  
 • วิชาคณิตศาสตร์  
 • วิชาวิทยาศาสตร์  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย  
 • วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
 • วิชาภาษาอังกฤษ  
 • วิชาคณิตศาสตร์  
 • วิชาวิทยาศาสตร์  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย  
 • วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
 • วิชาภาษาอังกฤษ  
 • วิชาคณิตศาสตร์  
 • วิชาวิทยาศาสตร์  
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
  โทรศัพท์ 02 282 1000