หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560)

หน้าหลัก

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เป็นการจัดงาน  ที่สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูร่วมกัน รายละเอียดดังแนบ ดังนี้  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 และ แบบรายงานผลการปฏิบัติจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมจัดงานวันครูดังกล่าวและรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 -17 มกราคม 2560  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 โดยส่งไปที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรสาร 0 282 8651  หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sasi7477@hotmail.com เพื่อรวบรวมเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

1. หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน  (การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 -17 มกราคม 2560) 

2.แบบรายงานผลการปฏิบัติจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61  พ.ศ. 2560   (ส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2560 )

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000