หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 (Worlddidac Asia 2017) และการประชุม ผู้นำทางการศึกษา Asia Education Leaders Forum / TVET CONNEX

หน้าหลัก

     ด้วยสมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Worlddidac Association ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้จัดงาน เวิลด์ไดแด็ค และการประชุมทางวิชาการด้านการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กำหนดจัดงานในภาคพื้นเอเชีย ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ในประเทศไทย ใช้ชื่องานว่า งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017 (Worlddidac Asia 2017) พร้อมกับการจัดประชุมผู้นำทางการศึกษา “เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม/ทีเว็ท คอนเน็กซ์” (Asia Education Leaders Forum (AELF)) / TVET CONNEX ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี 5 ส่วนประกอบหลักของงาน คือ การศึกษาปฐมวัย  
สะเต็มศึกษา อาชีวศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนให้สามารถแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวแก่บุคลากร ครู และนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมเวิลด์ไดแด็ค (นางสาวสุกัญญา  เกล็ดสุวรรณ) เบอร์โทรศัพท์ 089 868 1749
หรือทางอีเมลล์ : sukanya@worlddidacasia.com

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000