หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ การจัดเก็บข้อมูลGPA ๖ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชนประเภท โรงเรียนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ) ขอให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้ดำเนินการจัดส่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

   1.จัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสสถานศึกษา ชื่อนามสกุลของนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ชื่อและนามสกุลของบิดามารดา และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ให้ถูกต้อง

   2.เมื่อจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์รายงาน 01(ศธ 01) จากโปรแกรม GPA และแจ้งให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

   3.เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม GPA และพิมพ์รายงาน 01 (ศธ 01) ให้นายทะเบียนฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการลงนามรับรองความถูกต้อง จากนั้นให้สแกนเอกสารดังกล่าวโดยบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล

   4.รวบรวมไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการส่งออกจากโปรแกรม GPA และไฟล์สแกนเอกสารรายงาน01 (ศธ 01) พร้อมกรอกข้อมูลตามแบบรายงานการส่งข้อมูลนักเรียน และแบบสำรวจผู้ประสานงาน หลังจากนั้นให้สแกนไฟล์แบบรายงานการส่งข้อมูลและแบบสำรวจผู้ประสานงานและส่งไปยังกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com 

 

 

หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่นี่

 

   5.หลังจากส่งข้อมูลทางอีเมล์แล้ว ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนดังกล่าวที่ได้จากการส่งออกจากโปรแกรม GPA และไฟล์สแกนเอกสารรายงาน 01 (ศธ 01) ไฟล์สแกนแบบรายงานการส่งข้อมูลและไฟล์สแกนแบบสำรวจผู้ประสานงาน ลงในแผ่น CD

   6.ให้โรงเรียนจัดส่ง 1)แผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลทั้งหมด 2)เอกสารายงาน 01 (ศธ 01) ที่นายทะเบียนฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการลงนามรับรองความถูกต้อง และ 3)เอกสารรายงานการส่งข้อมูลและเอกสารแบบสำรวจผู้ประสานงาน พร้อมจัดทำหนังสือนำส่ง และส่งไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 7758 (ติดต่อคุณรัฐนันท์ พันธมาศ)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000