หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

หน้าหลัก

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)

        เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ขอให้ทางโรงเรียนจัดทำหนังสือและส่งไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และจัดส่งไฟล์สแกนหนังสือไปยังอีเมล์ gpa14121412@gmail.com และ ratanan1412@opec.go.th ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

รายละเอียดดังนี้

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000