หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าหลัก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิกาs เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000