หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ที่ต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าหลัก

รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000