หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติชาวต่างชาติก่อนรับเข้ามาเป็นครูหรือผู้สอน

ถึง

ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนเอกชน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจักงหวัด(ยกเว้นกรุงเทพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000