หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

หน้าหลัก

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000