หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

หน้าหลัก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

/ckfinder/userfiles/files/18807.pdf

 

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน

/ckfinder/userfiles/files/18808.pdf

 

เรียน ประธานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

/ckfinder/userfiles/files/18809.pdf

 

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

/ckfinder/userfiles/files/18810.pdf

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000