หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

หน้าหลัก

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

ดาวน์โหลดใบประกาศผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่

หมายเหตุ

              1. การพิมพ์เกียรติบัตร ต้องใช้เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์เท่านั้นในการพิมพ์ เนื่องจากเกียรติบัตรที่แจกให้เป็นกระดาษมัน หากใช้เครื่องพิมพ์ชนิดอื่น อาจส่งผลให้หมึกพิมพ์ไม่ติด หรือหลุดออกได้

               2. ก่อนการพิมพ์เกียรติบัตร ผู้เข้ารับการอบรม ต้องหากระดาษที่มีขนาดเท่าใบเกียรติบัตรทดลองพิมพ์ก่อนการพิมพ์จริง เพื่อตรวจความถูกต้องของตำแหน่งของชื่อ นามสกุล เลขที่ใบเกียรติบัตร

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000