หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในทางเดียวกัน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...

1. หนังสือถึง สพป.  (คลิ๊ก)

2. หนังสือถึง สช.จังหวัด  (คลิ๊ก)

3. คู่มือการตรวจสอบชื่อ  (คลิ๊ก)

4. กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  (คลิ๊ก)

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

กลุ่มงานทะเบียน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทร 0 2282 8652

**********************

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000