หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000