หน้าหลัก \ เรื่องแจ้งเวียน \ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ

หน้าหลัก

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ 345/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ

รายละเอียด คลิก

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000