หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2560

หน้าหลัก

          วันนี้ (11 ม.ค. 60) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

          เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เป็นการประชุมเพื่อกำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จำนวน 3 คณะ ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อจัดทำเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน อีกทั้งการจัดประชุมครั้งนี้ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นในการนำมาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบให้สำเร็จต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

            หลังพิธีเปิดและจบการบรรยายพิเศษของ เลขาธิการ กช. เป็นการบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ การบรรยายความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร โดย อาจารย์พรภัทร  อินทรวรพัฒน์ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มทบทวนแผน วิเคราะห์ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ และปรับปรุงการให้บริการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ  :  ข่าว

ธีร์  ธารีสรรค์  :  ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000