หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ ภาคใต้อ่วม! น้ำท่วมหนัก สช. เร่งระดมทุนช่วย

หน้าหลัก

       

            นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ สถานศึกษาเอกชน ครู บุคลากร และนักเรียนว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใน 13 จังหวัดภาตใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์นั้นทำให้เกิดความสูญเสีย และความเสียหายแก่อาคารและสิ่งก่อสร้าง ถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงไปแล้ว แต่ยังถือได้ว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยในครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน"  เลขที่บัญชี 006-1-25427-4  เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ต่อไป

รายงานผู้ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560

 

ที่ วัน เดือน ปี ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
1  11 มกราคม 2560  โรงเรียนจีระศาสตรวิทยา 10,000 . 00
2  11 มกราคม 2560  นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย์   (ในเครือโรงเรียนตั้งตรงจิตรฯ) 10,000 . 00
3  12 มกราคม 2560  นายประภาส  ศรีเจริญ  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 10,000 . 00
4  13 มกราคม 2560  โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาด ลาดพร้าว 10,000 . 00
5  13 มกราคม 2560  สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัด 20,000 . 00


ทั้งนี้ การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2535

กรรณิกา  พันธ์คลอง

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ

ประชาสัมพันธ์ สช.

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000