หน้าหลัก \ บริการดาวน์โหลด \ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

หน้าหลัก

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ

การขออนุมัติใช้หลักสูตรหลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ >>> announcement.pdf

2. ขั้นตอนวิธีการขออนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ >>>  process.pdf

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย >>> Thai and Thai Culture.pdf

4. ตัวอย่างสรุปโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ชั้นประถมศึกษา >>  summary_G1-6.pdf

5. ตัวอย่างสรุปโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา 1 >> ​summary_G6-12.pdf

6. ตัวอย่างสรุปโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา 2 >>​summary_G7-12.pdf

4. ตัวอย่างสรุปโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >>​summary_G12-13.pdf

หลักสูตรฟัรดูอีน

1. หลักสูตรฟัรฎูอีน 2559 >>>> curriculum falduin 2559.pdf

2.คู่มือ แนวทางการบริหารหลักสูตรตาดีกา  >>>> PERKASA curriculum management handbook.pdf

3. แนวทางการวัดและประเมินผล  >>>>Measurement.pdf

4. แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 >>>>lesson plan p1.pdf

5. หลักสูตรฟัรฎูอีน (สถานศึกษา) 2559 >>>>curriculum falduin (School) 2559.pdf

 

การรับครูอาสาสมัครจีน ประจำปี 2560

(อยุ่ระหว่างดำเนินการ)

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000