หน้าหลัก \ ที่ตั้ง สช. \ ที่ตั้ง สช.

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 02-2826597

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000